סגולות ומקורות האתרוג

 לרפואה.

מובא ברש”י על מסכת סוכה דף מו’: ד”ה מיד.  שאכילת אתרוג אחרי סוכות הוא 

סגולה לרפואה .

(רש”י על מסכת סוכה וכן במדרש)

בספר “מעשה טוביה” לרבי טוביה הרופא כתוב במפורט, איך כל חלק מן האתרוג מביא רפואה, והפרי כולו, משמח את הלב ומגן גוף.

 

 ללידה קלה.

  

”ועושים אותו מרקחת אחר החג…ומעלה גדולה אם היא הרה ללדת. וגם ליתן ממנו למקשה לילד, שאומרים שהיא סגולה שתלד בריווח ולא בצער, ויצא הוולד בר קיימא, לחיים טובים ושלום, כשאוכלת ממנו באותה שעה”

(ארבעת המינים השלם, עמ’ ר”י

יפה ללב מרבי יצחק פלאג’יחלק ב סימן תרסד אות טו)

 

ללב.

אכילת אתרוג של מצוה אחרי סוכות הוא סגולה לחולי לב, שיהיה להם לב בריא וחזק, שהרי ד’ מינים-הם כנגד איברי האדם, והאתרוג כנגד הלב.

וכן כותב הרמב”ם:”קליפת האתרוג מחזקת את הלב”

(פרקי משה, סוף מאמר כ’ב )

 לעיניים.

מובא בספר המידות:”הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיניים”

(עפ”י הפס’:”וכי תאווה..לעיניים” שתרגומו:”וארי איסו הוא לעיינין”. וכן התרגום יהונתן:”לנהורא דעיינין”)

)

 

 להיפקד.

יש האומרים שזהו סגולה גם כן לעקרות שעדיין לא זכו להיפקד בזש”ק שיזכו לזרעא חייא וקיימא

(עיין במסכת יומא דף י”ח ספר טעמי המנהגים

חזון עובדיה סוכות הלכות הושענה רבה דף תנ שכותב שהיו זוגות שלאחר שנים רבות שלא נפקדו לאחר שאכלו חתיכה מהאתרוג שבירך עליו באותה שנה נפקדו

 

זכויות האתרוג

מדוע דווקא האתרוג נבחר לסייע בלידה קלה ?

מובא במדרש שעץ הדעת שאכלה ממנו חוה, היה עץ אתרוג

כנאמר בבראשית רבא ט”ו: “ר’ אבא אומר: אתרוג היה”.

ומדוע עץ האתרוג הינו היחיד שנתברך בסגולותיו המיוחדות?

משום שהוא גם היחיד שלא שינה מציווי הבורא יתברך.

כי בשעה שנברא העולם, ציווה הבורא על האילנות שיעשו עץ פרי עושה פרי.

דהיינו-עצו ופריו-שווה. וכל האילנות שינו לעץ-עושה פרי.

מה שאינו כן עץ האתרוג שקיים מצוות בוראו בשלמות.

ועל זה נאמר בירושלמי, סוכה פ”ג ה”ה: “פרי עץ הדר” עץ שפריו הדר ועצו הדר-איזהו?

זה האתרוג

ולכן נאמר על חוה-”ותרא כי טוב למאכל”.

איזהו אילן שעצו נאכל כפריו?-אין אתה מוצא אלא אתרוג.

והרי זה העץ, שבעקבות אכילתו גרם צער העיבור והלידה.

משום כך-מובן שע”י תיקון המאכל ובישולו, אם אוכל ממנו באותה שעה,

ניצלת מקללתו של נחש, ויולדת בנקל!

(מלוקט מתוך הספר:”ארבעת המינים השלם”)

 

הוראות ליולדת:

 יש להניח הריבה במקפיא ולאוכלה, רק בחדר לידה!

זהו לקט קטן, ישנם עוד מקורות רבים מאד לסגולה נפלאה זו.

לקבלת מרקחת ריבת האתרוגים

ולמסירת שמות לברכה אצל הרב קנייבסקי שליט”א

התקשרו לארגון אות חיים

1-800-21-10-10

 

מקורות לסגולות האתרוג